head-banbueng-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
วันที่ 18 มีนาคม 2024 3:11 PM
head-banbueng-min
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
10

นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสวรรค์)

โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)

โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) เปิดเป็นทางการ โดยมีการเรียนการสอนวันแรกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2503 โดยมีชาวบ้านหมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านคา ได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวและได้รับนักเรียนในเบื้องต้นจำนวน 70 คน ต่อมาปีพุทธศักราช 2505 ทางราชการได้จัด งบประมาณสร้างโรงเรียนชายแดน จำนวนเงิน 50,000 บาท และพระภิกษุ สมจิตต์ สันติมโน ได้มีจิตศรัทธามอบเงินสมทบ จำนวน 40,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2505 ได้อาคารถาวรแบบ ป1ข จำนวน 3 ห้องเรียน แบบยกพื้น ได้ย้ายอาคารเรียนชั่วคราวมาเรียน อาคารหลังใหม่พร้อมทั้งได้รับอนุมัติให้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์)”
วิสัยทัศน์ของ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) มุ่งจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดย ให้ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลิตผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม รักและภูมิใจในความเป็นไทยคงไว้ ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดี มีความสุขบนพื้นฐานของความ พอเพียงอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2. ส่งเสริมพัฒนาครู และนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน คิดวิเคราะห์ มีความรู้คู่คุณธรรม
3. ส่งเสริมและพัฒนาพลานามัยนักเรียนทั้งร่างกาย และจิตใจให้สมบูรณ์
4. ส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นบนพื้นฐานความเป็นไทย
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สภาพเขตพื้นที่บริการ
1. สภาพภูมิศาสตร์โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านคา 3 กิโลเมตร มีระยะทางห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ระยะทาง 72 กิโลเมตร สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม ในพื้นที่ มีประชากรประมาณ 655 คน บริเวณโดยรอบใกล้เคียง โรงเรียน ได้แก่ ร้านค้า บ้านเรือนผู้ปกครอง อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้างทั่วไป เกษตรกรรม ส่วนที่ 1 ภาพรวมของสถานศึกษา ค้าขาย เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ติดแม่น้ำภาชี ได้รับการ ส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านบึง ได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณีที่สำคัญ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
2. เขตบริการ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารการ จัดการศึกษา ให้บริการประชากรวัยเรียนและชุมชนในเขตบริการซึ่งครอบคลุม 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบึง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ป่า หมู่ที่ 14 และบ้านท่าตาแป้น หมู่ที่ 15 ประชากร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาภาคบังคับ เศรษฐกิจของชุมชน ประชากรส่วนใหญ่ทำงานรับจ้างทั่วไป ค้าขาย เกษตรกรรม มีรายได้ไม่แน่นอน ส่วนมากมีฐานะ ยากจน เด็กจะอาศัยอยู่กับพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรืออยู่กับญาติ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี เวลาดูแลเอาใจใส่เพราะต้องประกอบอาชีพ บางส่วนยังขาดความตระหนักในการศึกษาของบุตร หลาน มีปัญหาครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ชุมชนเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของสิ่ง เสพติด และการพนัน
3. สภาพการคมนาคม สามารถเดินทางได้ทางบกโดยใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์
4. ด้านเศรษฐกิจผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาภาคบังคับ อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ทั่วไป เกษตรกรรม ค้าขาย เนื่องจากมีแม่น้ าภาชีอยู่บริเวณติดกับโรงเรียน ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 45,000 บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อ ครอบครัว 5 คน

สภาพภายในปัจจุบันของโรงเรียน

สภาพปัจจุบันของโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ที่ตั้ง เลขที่ 74 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70180 ขนาดพื้นที่ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) มีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา อาคารสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)มีอาคารสถานที่เพื่อใช้ในการ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ อาคารเรียน 3 หลัง
อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง
อาคารประกอบ 1 หลัง
ส้วม 4 หลัง
สนามเด็กเล่น 1 สนาม
สนามตะกร้อ 1 สนาม
สนามฟุตบอล 1 สนาม
ห้องสมุด 1 ห้อง
ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง

ปรัชญาของโรงเรียน มีวิชาดี ถ่ายทอดดี คุณธรรมดี มีวินัย
สีประจำโรงเรียน “แดง – ขาว”
เอกลักษณ์ “สถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเก่ง ดี มีสุข”
อัตลักษณ์ “ยิ้มไหว้ ทักทาย สวัสดี ”

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโน ประชาสรรค์) มีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้ การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) จึงได้กำหนด กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาโดยมีกรอบกฎหมายที่สำคัญทางการศึกษา นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นแนวทางในการพัฒนาการกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นวิสัยทัศน์ที่เกิดจากการระดมความคิดจากบุคลากรทุกฝ่าย มีพันธกิจที่กำหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้วิสัยทัศน์ที่วางไว้บรรลุความเป็นจริงได้ และเกิดประโยชน์ ตามเป้าประสงค์ รวมทั้งการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยใช้กรอบแนวคิดตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้แผนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดภารกิจหลัก เนื่องจาก โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 38 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 37 ดังนี้
1. จัดทำนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของโรงเรียน และจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้แต่ละกลุ่มงานรับทราบ และกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับบุคลากรและผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกำกับดูแล ติดตาม และการ ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรให้บรรลุตามหลักสูตร ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาของนักเรียนในเขตบริการประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลการศึกษาของนักเรียน
2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และการพัฒนาการศึกษา ของบุคลากรในโรงเรียน ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ อื่นเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตบริการของโรงเรียนที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะหรือ ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจัดการศึกษาให้เด็กก่อนระดับประถมศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาและมี ความพร้อมในการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา ส่งเสริมนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มี โอกาสต่อสูงขึ้น ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)