head-banbueng-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
วันที่ 25 มกราคม 2023 9:57 PM
head-banbueng-min
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » กิจกรรมวันครู ผู้อำนวยการและคณะครูได้เข้าร่วมกิจกกรมวันครู

กิจกรรมวันครู ผู้อำนวยการและคณะครูได้เข้าร่วมกิจกกรมวันครู

อัพเดทวันที่ 29 ตุลาคม 2020

กิจกรรมวันครู เนื่องในโอกาสวันครูที่มาถึง

กิจกรรมวันครู เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563ได้นำโดยผู้อำนวยการ นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ และคณะครู เข้าร่วมงานกิจกรรมวันไหว้ครู โดยได้เข้าร่วมงานไหว้ครู ที่ได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา

กิจกรรมวันครู

วันครู

วันครู

วันครู

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)