head-banbueng-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
วันที่ 13 เมษายน 2024 12:45 PM
head-banbueng-min
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » งานกีฬานักเรียน โดยบุคลกรโรงเรียนบ้านบึงได้จัดงานกีฬาสี

งานกีฬานักเรียน โดยบุคลกรโรงเรียนบ้านบึงได้จัดงานกีฬาสี

อัพเดทวันที่ 29 ตุลาคม 2020

งานกีฬานักเรียน โดยได้จัดงานกีฬาสีขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี

งานกีฬานักเรียน ได้นำโดยผู้อำนวยการ และคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วม งานกีฬาสีนักเรียน เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครื่อข่าย 9 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์

งานกีฬานักเรียน

กีฬานักเรียน

กีฬานักเรียน

กีฬานักเรียน

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)