head-banbueng-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2023 3:55 AM
head-banbueng-min
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
หน้าหลัก » นานาสาระ » บุตรบุญธรรม เงื่อนไขการรับและลักษณะของการรับ บุตรบุญธรรม

บุตรบุญธรรม เงื่อนไขการรับและลักษณะของการรับ บุตรบุญธรรม

อัพเดทวันที่ 12 พฤศจิกายน 2022

บุตรบุญธรรม บางคู่ต้องการรับบุตรบุญธรรมเมื่อไม่มีบุตร ยังมีคนรวยหลายคนที่มีความรักความเมตตา และต้องการรับบุตรบุญธรรม แต่การรับบุตรบุญธรรมต้องมีเงื่อนไขบางประการ เงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรมมีอะไรบ้าง ถัดไปบรรณาธิการ จะวิเคราะห์เงื่อนไขที่จำเป็น สำหรับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมโดยละเอียดสำหรับทุกคน โดยหวังว่าจะทำให้ทุกคนได้รับบางสิ่งบางอย่าง การรับบุตรบุญธรรมมีเงื่อนไขอย่างไร มาตรา 1098 แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่ง

กำหนดผู้รับบุตรบุญธรรมจะต้องปฏิบัติ ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในเวลาเดียวกัน ไม่มีบุตรหรือบุตรเพียงคนเดียว มีความสามารถในการเลี้ยงดู ให้ความรู้และคุ้มครองบุตรบุญธรรม ไม่ทุกข์ทรมานจากโรคที่ทางการแพทย์ เชื่อว่าไม่ควรรับบุตรบุญธรรม ไม่มีประวัติอาชญากรรมที่ไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตที่ดี ของผู้รับบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 30 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายว่าด้วยการรับบุตรบุญธรรม ประมวลกฎหมายแพ่งเป็นไปโดยสัญชาตญาณที่สุด

การเปลี่ยนแปลงคือการผ่อนปรน เงื่อนไขจำนวนบุตรบุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรมเดิมจะต้องไม่มีบุตร จึงไม่มีบุตรหรือมีบุตรเพียงคนเดียว ทั้งนี้หมายความถึงว่าเงื่อนไขในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม ได้รับการผ่อนคลาย อย่างไรก็ตาม เราต้องทราบด้วยว่าในขณะเดียวกัน ประมวลกฎหมายแพ่ง ยังได้เสนอข้อกำหนดที่เข้มงวดใหม่สำหรับเงื่อนไข การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม ประการแรก การเพิ่มเงื่อนไขใหม่ให้ผู้รับบุตรบุญธรรม ไม่มีบันทึกที่ผิดกฎหมายซึ่งไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตที่ดี

ผู้รับบุตรบุญธรรม เงื่อนไขของความสามารถของมนุษย์ ได้รับการขยายให้มีความสามารถในการเลี้ยงดู ให้ความรู้และคุ้มครองลูกบุญธรรม ซึ่งสะท้อนอย่างเต็มที่ว่าประมวลกฎหมายแพ่ง ได้เน้นการคุ้มครองของการรับบุตรบุญธรรม ในแง่ของเงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรม เงื่อนไขเกณฑ์ ลักษณะของการรับบุตรบุญธรรม การสร้างและยุติความสัมพันธ์ในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมนั้น ไม่เหมือนกับความสัมพันธ์ทางสายเลือดโดยธรรมชาติ การรับเป็นบุตรบุญธรรมมีลักษณะทางกฎหมายประการแรก 1 การรับบุตรบุญธรรมเป็นนิติกรรมทางแพ่ง การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมไม่เพียงเกี่ยวข้อง กับผลประโยชน์ของคู่กรณีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลประโยชน์โดยรวมของสังคมด้วย ดังนั้น กฎหมายของประเทศต่างๆ จึงกำหนดและปรับการกระทำของการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม และความสัมพันธ์ของการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม สำหรับการจัดตั้งและความถูกต้องของการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม นอกจากการกำหนดให้คู่กรณีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดแล้วยังต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายด้วย ประการที่ 2 การรับบุตรบุญธรรมเป็นการกระทำ เพื่อเปลี่ยนสถานะของญาติและความสัมพันธ์ของสิทธิและหน้าที่ หลังจากการรับบุตรบุญธรรมแล้ว ความสัมพันธ์ในอัตลักษณ์และสิทธิ และภาระผูกพันระหว่างบิดามารดาและบุตร จะถูกสร้างขึ้นระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม และความสัมพันธ์ในอัตลักษณ์ สิทธิและภาระผูกพันระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมกับบิดามารดา โดยทางสายเลือดจะถูกยกเลิกบุตรบุญธรรมอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ทางสายเลือด ระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมกับบิดามารดาผู้ให้กำเนิด และญาติของพวกเขายังคงมีอยู่ และกฎระเบียบที่ห้ามมิให้มีการแต่งงานร่วมกัน ยังคงมีผลผูกพันกับพวกเขา ประการที่ 3 การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมเกิดขึ้นได้ระหว่างญาติทางสายเลือดทางอ้อม กับบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด วัตถุประสงค์ของการรับบุตรบุญธรรม คือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิ และหน้าที่ระหว่างพ่อแม่และลูก

ดังนั้นการรับบุตรบุญธรรมจะเกิดขึ้นได้ เฉพาะระหว่างญาติทางสายเลือดหลักประกันรุ่นพี่กับรุ่นน้อง หรือระหว่างผู้ที่ไม่มีสายโลหิต ประการที่ 4 การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม เป็นความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่สมมติขึ้น การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมสร้างความสัมพันธ์ของสิทธิ และภาระผูกพันระหว่างพ่อแม่บุญธรรมและบุตรบุญธรรม ซึ่งคล้ายกับความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาโดยสายเลือดและบุตร ดังนั้น จึงเรียกอีกอย่างว่าความใกล้ชิดสนิทสนม ซึ่งก็คือความสัมพันธ์ทางกฎหมาย

ความสัมพันธ์ทางสายเลือดสมมติ แตกต่างจากความสัมพันธ์ ทางสายเลือดตามธรรมชาติ สามารถสร้างหรือยุติได้ตามกฎหมาย ผลการจัดตั้งการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม ความถูกต้องของการรับเป็นบุตรบุญธรรม หมายถึงชุดของผลทางกฎหมายทางแพ่ง ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม ตามบทบัญญัติของกฎหมายการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม หลังจากการจัดตั้งการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม จะเกิดผลกระทบดังต่อไปนี้

ประการที่ 1 ความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่สมมติ ขึ้นระหว่างพ่อแม่บุญธรรมและบุตรบุญธรรม กฎหมายการรับบุตรบุญธรรม กำหนดตั้งแต่วันที่ก่อตั้งความสัมพันธ์ ในการรับบุตรบุญธรรม สิทธิและภาระผูกพันระหว่างพ่อแม่บุญธรรม และบุตรบุญธรรมจะอยู่ภายใต้บทบัญญัติ ของกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตร ประการที่ 2 เส้นจินตภาพทางกฎหมาย หรือความสัมพันธ์ทางสายเลือดหลักประกันเกิดขึ้น ระหว่างบุตรบุญธรรมกับญาติสนิทของพ่อแม่บุญธรรม

วรรคแรกของมาตรา 23 ของกฎหมายการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม กำหนดว่าตั้งแต่วันที่ก่อตั้งความสัมพันธ์ ในการรับบุตรบุญธรรม ความสัมพันธ์ของสิทธิและภาระผูกพัน ระหว่างบุตรบุญธรรมกับญาติสนิทของพ่อแม่บุญธรรม จะอยู่ภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับญาติสนิทของพ่อแม่ ประการที่ 3 สิทธิและภาระผูกพันระหว่างบุตรบุญธรรม และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดและญาติสนิทอื่นๆถูกยกเลิก

วรรค 2 ของข้อ 23 ของกฎหมายการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมกำหนด ความสัมพันธ์ของสิทธิและภาระผูกพัน ระหว่างบุตรบุญธรรมกับบิดามารดาผู้ให้กำเนิดและญาติสนิทอื่นๆ จะถูกกำจัดเมื่อมีการสร้างความสัมพันธ์ ในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ทางสายเลือด ระหว่างบุตรบุญธรรมกับโดยธรรมชาติ ญาติทางสายเลือดจะไม่ถูกกำจัดออกไป บทบัญญัติของกฎหมายการสมรส ที่ห้ามการแต่งงานระหว่างญาติทางสายเลือดโดยตรง

รวมถึงญาติทางสายเลือดที่เป็นหลักประกันภายใน 3 ชั่วอายุคนยังมีผลบังคับใช้กับบุตรบุญธรรม บิดามารดาโดยกำเนิดและญาติสนิทอื่นๆ ประการที่ 4 นามสกุลของบุตรบุญธรรม มาตรา 24 ของกฎหมายการรับบุตรบุญธรรม กำหนดบุตรบุญธรรมอาจใช้นามสกุลของพ่อบุญธรรม หรือแม่บุญธรรมและนามสกุลเดิม อาจยังคงอยู่หลังจากการปรึกษาหารือระหว่างทั้งสองฝ่าย บทบัญญัติของกฎหมายนี้เป็นพลการ กล่าวคือไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนลูกบุญธรรม นามสกุล

แต่ในชีวิตจริงเด็กบุญธรรม มักใช้นามสกุลของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด ข้อมูลข้างต้นเป็นความรู้ทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเงื่อนไขในการรับบุตรบุญธรรมที่ บรรณาธิการได้รวบรวมไว้สำหรับคุณสรุปแล้ว ทั้งผู้รับ บุตรบุญธรรม และผู้รับบุตรบุญธรรมต้องเป็นไปตามเงื่อนไขด้านอายุ และความสามารถในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมบางประการ หากคุณมีคำถามทางกฎหมายอื่นๆ ที่คุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาทนายความ

บทความที่น่าสนใจ จริยธรรม อธิบายงานหลักของปรัชญาในการสร้างจริยธรรมหลักคำสอน

นานาสาระ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)